Perlit Nedir;

Perlit dünyanın her yanında bulunabilen doğal bir biçimde oluşan silisli volkanik taşlara verilen genel bir isimdir.

Perlit denilince; petrografide soğumaya bağlı olarak meydana gelen uzamanın, gözle veya mikroskopla görülebilecek konsantrik yapı ya da kırılmasının meydana getirdiği özel bir volkanik camsı kayaç türünü ifade eder. Perlit aynı zamanda, doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen addır.

Perlitin eşsiz bir özelliği, yumuşama noktasına gelene kadar( 850 - 1150ºC )
ısıtıldığı zaman özgün hacminin 35 misline kadar genleşebilmesidir.Bu genleşme süreci ham kayada
bulunan su vasıtası ile olur. Perlit cevheri 850° C ‘ nin (16000° F)  üzerine hızlı bir şekilde ısıtılırsa su
buharlaşmaya başlar ve yumuşayan taşın genleşmesine neden olur. Ufak cam gibi kabarcıklar oluşarak
genleşmiş perlitin istisnai hafifliğini ve fiziksel özelliklerini meydana getirirler.

Perlit, “Perlstein” kelimesinden türemiş olup (Perl=inci Perlstein=İnci taşı) çok sayıda konsantrik yarıkları olan hiyaloliparit ve fetiyaloriolitler (Camsı kayaçlar) gibi tanımlanır.

Perlit tanımı, mağmanın asit fazında oluşan lavların soğuyup gözle ve mikroskopla görülebilecek bir yapıda kırılmasının meydana getirdiği kütle bünyesinde su damlacıkları bulunan volkanik bir cam türünü ifade eder. Bazı perlit türleri kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edildiğinden perlit ismi inci anlamına gelen “perle” kelimesinden türetilmiştir.

Perlit inci taşı anlamına gelen,grinin tonlarında siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır.
Bu haliyle perlite HAM PERLİT denir.Ham perlitin muhtelif ölçülerde kırılıp, değişik aralıklarla eleklerden geçirilerek
boyutlandırılmasına TASNİF EDİLMİŞ PERLİT denir.Tasnif edilmiş perlitin yüksek sıcaklıklarda  alev şokunda
bünye suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin yaklaşık 35 misline kadar büyümesi haline 
GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT denir.

Ticari kullanımda ise perlit elverişli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında genleşen ve gözenekli bir hale gelen volkanik doğuşumlu (menşeili) ve doğal olarak oluşan asitik bir camdır.Perlit belirli tane iriliğinde özel formlarda 900-1100°C arasında ısıtıldığında hacmini yaklaşık 20 kat genleştirmekte ve mısır gibi patlayarak yoğunluğu çok hafif bir hale gelmektedir.

Gözeniklilik, perlit taneciklerindeki boşluk hacmini toplam tanecik hacmine oranının ortalaması olarak tanımlanır. Gözeneklilik perlite emicilik ve yüzeyde soğuma özellikleri kazandırmakta ve bu nedenle bu özelliğin gerekli olduğu uygulama alanlarında önem taşımaktadır. Su kirliliğini giderme çalışmaları ve ısı yalıtıcıları aranan durumlarda su emicilik istenmemektedir. Bunun nedeni gözeneklere dolan suyun ısı iletkenliğini arttırması olmaktadır. Bu durumda silikon veya bir maddeyle gözenekler pasifleştirilerek perlit hidrofobize edilmektedir.

Perlit‘ in kırılmış olan parçaları inci parlaklığındadır. Bunun için inci gibi cilası olan, soğan kabuğu şeklinde konsantre yapılı, bir camsı kayaç olarak tarif edilir. Ticari anlamda ise perlit, elverişli bir sıcaklığa birden bire getirildiği zaman genleşen (patlayan) volkanik menşeli ve doğal olarak zuhur ederi asidik bir camdır. Yani perlitin halen ticarette kullanılış şekli, erime derecesine kadar ısıtıldığı veya alev temasına kısa biran bırakıldığı zaman 2-20 defa hacmi büyüyen tabii herhangi bir volkanik camsı kayacın ürününe denilir.

Perlit ismi kayaca verildiği gibi gerileştirilmiş ürüne de ticari olarak verilmektedir. Diğer volkanik camlardan farklı olmasının sebebi bünyesinde yüksek miktarda su ihtiva etmesidir. Obsidiyen vitrofir ve pekstayn gibi diğer volkanik camsı kayaçlar perlitten oluşum itibarı ile farklıdır. Obsidiyen doğrudan doğruya ana magmadan teşekkül eder. Perlit ise magmatik suyun emilmesinden sonra meydana gelir.

İnşaat sek­töründe yoğun bir şekilde kul­lanılan per­lit farklı yapı­landır­malar ile karşımıza çıkmak­tadır. Ürünün kul­lanım alan­larında farklı şekillerde ele alındığı ve bu alan­lar arasında yalıtım beton­ları, gevşek dolgu ısı yalıtım­ları, yalıtım sıvaları ve yüzer döşemeleri yer almaktadır. Gen­leşmiş per­lit yalıtım beton­ları üzerinde çatı aralarında, zem­ine otu­ran döşemel­erde ve alt kısmı dış­tan gelen etk­ilere açık döşemel­erde kul­lanıl­mak­tadır. Bunun yanında gevşek dolgu ısı yalıtım sis­tem­leri üzerinde kul­lanılan böl­geler arasında ise dış duvar­lar ve iki duvar arasına yapılan boşluk­ların doldu­rul­duğu alan­lar yer almak­tadır. Diğer yan­dan yalıtım sıvaları için kul­lanıldık­ları alan­lar da binaların dış duvar bölüm­lerinin iç yüzey­ler­ine konuş­landırıldığı sıva kısım­lar olmak­tadır. Son olarak gen­leşmiş per­l­itin yüzer döşeme uygu­la­malarında kul­lanıldığı bölüm­ler arasında ise döşemelerin alt kısım­ları ve yalıtım sağlanan kısım­lar karşımıza çıkmaktadır. Gen­leşmiş per­lit uygu­la­malarının yüzer döşemeler üzerinde kul­lanıldık­ları alan­larda ses ve ısı yalıtım sağladığı belir­tilmek­te­dir. Ayrıca kat döşemesi uygu­la­malarında da kul­lanılan gen­leşmiş per­lit, taşıyıcı döşemelerinde üzer­ine konuş­landırıl­malarıyla etk­ili çözüm­ler sunmaktadır.
 Gen­leşmiş per­l­itin genel özel­lik­leri arasında per­l­itin özel harcı ile mey­dana getir­ildiğinde yüzde 50 oran­larında tasar­ruf sağladığı belir­tilmek­te­dir. Bu özel­liği sayesinde gen­leşmiş per­l­iti bünyesinde barındıran her yapı, yıl­lık yüzde 50 ya da 60 oran­larında yakıt tasar­rufu sağlamaktadır. Diğer yan­dan sıcak iklim koşullarında da etk­ili bir ısıl denge oluşumu sağlayan gen­leşmiş per­lit, ses yalıtımına da katkıda bulun­mak­tadır. Akustik sıvalarda oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkaran gen­leşmiş per­lit, uygu­landığı sıva üzer­ine ses yutma özel­liği ekle­mek­te­dir. Bunun yanında yapılara her­hangi bir yük bindirmeyen gen­leşmiş per­lit, sağladığı sağlam­lık avan­tajı ile demir ve çimento kul­lanım­larını yüzde 10 oranında düşürmek­te­dir. Ayrıca bu ürün maliyet açısın­dan çok da pahalı meblağlar ile oluş­tu­rul­ma­makta ve bunun yanında uygu­lama aşa­malarında pratik çözüm­ler sunmaktadır. Son olarak gen­leşmiş per­l­itin yangına karşı da oldukça dayanıklı olduğunu söyleye­bil­i­riz. Çünkü bu yapı ele­manı yangın anlarında içerdiği bir­takım mad­deler sayesinde yangın  gecik­tirici bir özel­lik sunmaktadır.

  • İri Perlit 12 No

Genişlik 0,0-5,0mm Yoğunluk 80-160 kg / m3 Tarım, inşaat, tekstil sektörlerinde kullanılır.

  • İnce Perlit 8 No

Genişlik 0,0-3,0mm Yoğunluk 55-90 kg / m3 Kaba sıva duvar harcı, beton yapı elemanları ve beton agregasında kullanılır.

  • Mikronize Perlit

Genişlik 0-125 mikron Yoğunluk 70-100 kg/m3 Yemeklik yağ, petrokimya, meyve suyu ve ilaç sanayinde kullanılır